Nämä asiat ärsyttävät suomalaisia eniten avokonttorissa

Avokonttori ärsyttää suomalaisia eniten toimistolla. Tämä selviää työympäristöjen asiantuntija Technopoliksen keväällä 2024 teettämästä kyselytutkimuksesta.

Avokonttorissa työskentelevistä vastaajista lähes puolet (44 %) nimesi avokonttorin ärsyttävimmäksi asiaksi toimistolla. Avokonttori ärsyttää siis huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi toimimattomat tekniset laitteet (14 %), kokoushuoneiden heikko saatavuus (5 %), vanhat kalusteet (3 %) tai kollegat (3 %).

Mikä suomalaisia sitten avokonttorissa tarkkaan ottaen tuskastuttaa? Vastauksissa korostui työnteon keskeytyminen tai häiriintyminen kollegojen puheesta (37 %) tai muista toimiston äänistä, kuten näppäimistön nakuttelusta.

Eri ikäryhmien vastauksissa oli myös eroja. Alle 35-vuotiaille työrauha oli vanhempia ikäryhmiä tärkeämpi: Työnteon keskeyttävä puhuminen ärsyttää lähes joka toista (47 %) alle 35-vuotiaista, mutta vain reilua neljännestä (27 %) yli 50-vuotiaista vastaajista.

”Kyselytutkimuksen tulokset korostavat, miten tärkeää on kartoittaa kunkin työyhteisön yksilölliset tarpeet ja huomioida ne työympäristön suunnittelussa. Avokonttorissakin voidaan esimerkiksi erilaisilla tila- ja kalusteratkaisuilla luoda niin keskittymiseen kuin kollegojen kanssa jutusteluun ja ideointiin soveltuvia tiloja”, sanoo Technopoliksen konseptipäällikkö Jaana von Bell.

Avokonttorissa myös pidettyjä puolia

Valtaosa kyselytutkimuksen vastaajista (69 %) tunnisti myös hyötyjä avokonttorissa työskentelyssä, tärkeimpänä näistä arjen epäviralliset keskustelut työkavereiden kanssa (42 %). Ne olivat ylivoimaisesti pidetyin asia avokonttorissa kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti alle 35-vuotiaille (53 %) vastaajille. Yli 50-vuotiaille vastaajille vastaava luku oli huomattavasti matalampi, vain 34 %.

”Työtilojen suunnittelussa ei ole olemassa ’one size fits all’ -ratkaisua. Esimerkiksi keskustelu kollegoiden kanssa toimistolla työnteon lomassa on toisille avokonttorin pidetyin ja toisille ärsyttävin ominaisuus. Tarpeet muuttuvat myös uusien sukupolvien astuessa työelämään. Tärkeää onkin kartoittaa säännöllisesti työntekijöiden kokemuksia ja toiveita tilojen suhteen ja muokata niitä tarvittaessa, ei vain muuttopäivänä”, Jaana von Bell korostaa.

Nostoja kyselytutkimuksesta:

Viisi avokonttorissa eniten ärsyttävää asiaa ovat (mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja):

  1. Puhuminen minulle kun yritän keskittyä työntekoon: 37 %
  2. Puheluiden ottaminen avokonttorissa: 37 %
  3. Äänekäs nauru: 27 %
  4. Työhön liittymättömät keskustelut: 25 %
  5. Näppäimistön kovaääninen nakuttelu: 13 %

Kolme avokonttorissa pidetyintä asiaa ovat (mahdollisuus valita yksi vaihtoehto):

  1. Epäviralliset keskustelut kollegoiden kanssa: 42 %
  2. Nopea tiedonsaanti: 16 %
  3. Mahdollisuus oppia tuntemaan kollegat hyvin: 8 %

Muussa kuin avokonttoriympäristössä työskenteleviä ärsyttää eniten toimimattomat tekniset laitteet (25 %). Tässä vastaajaryhmässä toimisto ärsyttää myös yleisesti ottaen vähemmän: 26 % vastaajista kertoo, ettei mikään toimistossa ärsytä heitä. Vastaavasti avokonttorissa työskentelevistä vain 17 % kertoo, ettei mikään ärsytä heitä.

Kyselytutkimuksen otanta ja toteutus:

Technopoliksen teettämä kyselytutkimus toteutettiin YouGovin Omnibus-verkkopaneelissa helmi–maaliskuussa 2024. Kyselyyn vastasi 1 004 suomalaista, joista 55 % työskentelee avokonttorissa. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava otos täysi-ikäisistä toimistotyöntekijöistä. Vastaava kyselytutkimus toteutettiin myös Ruotsissa ja Norjassa.