Onnistunut muutos vaatii oikeat työkalut

Meidät on ohjattu maailmanlaajuisesti ennennäkemättömiin uudelleenjärjestelyihin lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Vaikka tiedämme, että työnteko oli murroksessa jo aiemmin digitaalisaation ja joustotyön lisääntymisen myötä, on olemassa vieläkin suurempi muutosta ajava voima. Sen nimi on pakko. Myös työympäristöt tulevat kokemaan lähitulevaisuudessa valtavan muutoksen.

Vaikka vallitsevan tilanteen aiheuttamat haasteet ovat mittakaavassaan täysin eri luokkaa työympäristöjen muutosprojektien kanssa, on niillä myös yllättävän paljon yhteistä. Molemmissa on kyse isoista arjen, toimintatapojen ja pelisääntöjen muutoksista, jotka vaikuttavat moninaisesti niin yksilöön kuin yhteisöönkin. Työympäristöjen ja työnteon kehittämisen välineet soveltuvat erinomaisesti myös käsillä olevaan poikkeustilanteeseen.

Myönteisen ajattelun ja ratkaisukeskeisyyden arvo nousee lähikuukausina ja -vuosina arvoon arvaamattomaan. Keräsin alle muutoksenhallinnan keskeisimpiä elementtejä, joita on hyvä palauttaa mieleen niin yritys- kuin yksilötasollakin.

Ihmisten väliset erot

Keskeisin muutosjohtamisen lähtökohta on ymmärtää ihmisten väliset eroavaisuudet ja kunnioittaa niitä. Lähdemme kaikki muutosprosesseihin elämämme eri vaiheissa. Ihmisten taloudelliset, terveydelliset ja henkiset tilanteet ovat niin valtavia asioita että jos elämä ei ole tasapainossa, on tulevan muutoksen käsittely haasteellista ja välillä jopa mahdotonta. Ihmiselle on erittäin tärkeää tulla kuulluksi. Välillä jo se riittää. Vilpitön myönteinen asenne ja empatia helpottaa ihmistä itseään sen lisäksi että se luo arvoa toisille.

Lue lisää Maaret Kallion blogista "Tä­mä on pit­kä len­to myrs­kyn lä­pi, ja si­nul­la on tär­keä teh­tä­vä".

Johtaminen

Viisas ja kokonaisuuksia ymmärtävä päätöksentekijä ei ole muutoksen läpiviejänä itsestäänselvyys. On äärimmäisen tärkeää, että johdolla on selkeä näkemys, suunnitelma ja perustelut muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta. Johtaja joutuu välillä tekemään kipeitä päätöksiä, sen ymmärtävät kaikki. Johtajan tulee myös ymmärtää pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja hakea apua, jos tilanteet tuntuvat luisuvan käsistä.

Tiedon tarve ja onnistunut viestintä

Oikean ja luotettavan tiedon sekä selkeän aikataulun puute luovat ympärilleen epävarmuutta ja kaaosta. Ihmiset pyrkivät luonnostaan muodostamaan oman käsityksen ja totuuden ja etsivät tietoa saatavilla olevista lähteistä, jolloin myös väärä tieto leviää vaarallisen nopeasti. Selkeä, toistuva, luottamusta herättävä viestintä rauhoittaa ja auttaa ihmisiä keskittymään olennaisiin asioihin. On myös välttämätöntä, että ihmiset tietävät, mitä milloinkin tulee tapahtumaan.

Omat vaikutusmahdollisuudet

Jatkuvan murehtimisen sijaan olisi hyvä keskittyä asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Oman jaksamisen ja mielenterveyden kannalta on hyvä ymmärtää omat rajat ja asioiden suhteellisuus. Muutostilanteissa useimmiten parhaiten pärjäävät ne, joilla on kyky sopeutua. Omaa asennetta on mahdollista kehittää ja välillä on tervellistä pysähtyä miettimään omia toimintatapoja. Voisinko itse suhtautua tilanteeseen eri lailla? Voisinko ratkaista ongelman muulla tavalla/toisin? Hyvän itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden merkitys korostuu muutostilanteessa, ja yksilö pyrkii helpommin löytämään omat ratkaisun avaimet.

Lue lisää Tiia Rauhamäen blogista "Muutos vaatii asennetta".

Pelko

Pelko saa meidät usein raiteiltamme. Kun ihminen kokee uhkaa ja pelkää itsensä tai läheistensä puolesta, on kehittävän ilmapiirin ylläpitäminen lähes mahdotonta. Tilanteissa missä pelko on läsnä, olisi hyvä ensin ratkaista pelkoa synnyttävät asiat niin, että ihmiset pääsisivät niistä luottavaisena yli. Keskeisiä työkaluja ovat kaikki yllä luetellut asiat: hyvä johtajuus, erilaisuuden ymmärtäminen, onnistunut viestintä sekä myönteisyyteen pyrkiminen ja omien vaikutusmahdollisuuksien ymmärtäminen.

Muutosvastarinta

Muutosvastarinta ihmisessä herää silloin, kun hän ei ymmärrä tapahtumien kulkua tai luota vallitsevaan tilanteeseen ja tehtyihin päätöksiin. Tämän vuoksi hyvillä työpaikoilla aito osallistaminen on arkipäivää ja onnistuneet työympäristöt luodaan käyttäjien toiveita kuunnellen ja ihmisiä osallistaen. Ihmisen täytyy ymmärtää asioiden tarkoituksenmukaisuus ja löytää niistä merkitys omaan tekemiseen.

Tiedämme, että aina löytyy ihmisiä, joille on erityisen vaikeaa sopeutua muutokseen. Tällöin mitkään ehdotetut ratkaisut eivät tunnu kelpaavan ja yhteishenki alkaa kärsiä. Työni puolesta olen joutunut tällaisissa tilanteissa toteamaan, että kun kaikki voitava on tehty, on jossain vaiheessa vain mentävä eteenpäin ja koitettava tehdä päätöksiä niin, että ne loisivat hyvinvointia mahdollisimman monelle.

Pakko

Isojen ihmismassojen käyttäytymistä ohjailtaessa on huomattu, että joskus tehokkain muutoksen aikaansaaja on pakko. Se ei ole hedelmällinen tapa toimia ja kasvattaa ainakin alkuun muutoksen negatiivisia puolia. Pakon edessä on kuitenkin edelleen suositeltavaa löytää muutoksen myönteiset puolet ja keskittyä niihin. Kehityksen siemen on aina olemassa.

Muutoksen vaikutukset ovat usein nähtävissä vasta ajan kuluessa. Kannattaakin pitää mielessä, että jopa suurimpien maailmanlaajuisten katastrofien jälkeen elämä jatkuu.